Certero IT Solutions s.r.o.

Stránka nebyla nalezena

Omlouváme se, nejspíš jste zadali špatnou URL adresu která neexistuje.

Pokud potřebujete pomoc, kontakujte nás.

 

 I. Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.clinitex.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost CLINITEX s. r. o., se sídlem Ostrava – Kunčičky, Vratimovská 672/42, PSČ 718 00, IČ 268 69 551, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 50839, kontaktní adresa pro doručování je shodná s adresou sídla a kontaktní adresa pro doručování elektronické pošty: eshop@clinitex.cz(dále také „prodávající“ nebo „provozovatel“) a kupujícího (dále také „kupující“ nebo „zákazník“), nebo jde-li o spotřebitele ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v účinném znění, pak dále i „spotřebitel“). V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vzájemné vztahy vyjma zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, a též těmito VOP. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 2. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu www.clinitex.cz mezi prodávajícím a kupujícím, kterým je právnická osoba nebo fyzická osoba, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání (dále jen „kupující - podnikatel"), řídí se jejich vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění, a přiměřeně též těmito VOP. V tomto případě se však kupující - podnikatel nepovažuje za spotřebitele, nemá tak ani práva, která právní řád přiznává výhradně spotřebiteli (tj. především právo odstoupit od smlouvy sjednané prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží dodaného na základě takto uzavřené smlouvy) a nemá ani práva, která tyto VOP přiznávají výlučně spotřebiteli.
 3. Kupující odesláním závazné objednávky bere na vědomí, že veškeré zboží prezentované prostřednictvím internetového obchodu www.clinitex.cz je vyráběno na zakázku dle zadání kupujícího a jedná se tedy o zboží, jež bude vyrobeno, případně upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (dále také „zakázkové zboží“), s výjimkou zboží, u kterého je výslovně uvedeno jinak. Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zakázkového zboží uzavřené distančním způsobem.
 4. Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že tyto VOP jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky. Jakékoli změny a úpravy VOP učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 5. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.clinitex.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. VOP platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 6. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obsaženými ve VOP.

 II. Ochrana osobních údajů

 1. Přístup na stránky www.clinitex.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů kupujícího. V takovém případě bude prodávající s těmito údaji nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.
 2. Poskytnuté osobní údaje kupujícího může prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita k zaslání obchodního sdělení společností CLINITEX s. r. o. dle zákona č. 480/2004 Sb., v účinném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. V případě, že si adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení anebo zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu eshop@clinitex.cz.
 3. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající tímto informuje kupujícího a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů prodávajícímu je dobrovolné, že kupující má právo k jejich přístupu, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese prodávajícího a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese eshop@clinitex.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese.

 III. Objednání zboží a uzavření smlouvy

 1. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Dříve než kupující potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat a případně upravit. Jestliže bude mít kupující zájem některou položku nebo údaj změnit, je možné to učinit pomocí příslušného tlačítka, kterým se kupující vrátí do předešlých kroků. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, potvrdí souhlas s VOP a kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“ odešle objednávku ke zpracování. Odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře shora uvedeným způsobem se objednávka pro kupujícího stává závaznou.
 2. Prodávající zašle prostřednictvím automatické odpovědi na e-mailovou adresu kupujícího oznámení o tom, že mu byla doručena objednávka kupujícího. Automaticky zasílané oznámení o tom, že byla prodávajícímu doručena objednávka kupujícího, se nepovažuje za závaznou akceptaci objednávky ze strany prodávajícího. Odesláním objednávky kupující akceptuje tyto VOP a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Prodávající si vyhrazuje u zakázkového zboží právo učinit e-mailovou či telefonickou výzvu adresovanou kupujícímu k upřesnění objednávky.
 3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy (kdy předmětem prodeje je zboží umístěné kupujícím do nákupního košíku), kdy samotná kupní smlouva je uzavřena teprve e-mailovou akceptací objednávky kupujícího (případně k výzvě prodávajícího upřesněné objednávky kupujícího k zakázkovému zboží) ze strany prodávajícího, která bude zaslána na e-mail kupujícího. Pokud akceptace prodávajícího obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny oproti objednávce kupujícího, a tyto změny podstatně nemění obsah objednávky a současně kupující ve lhůtě 3 pracovních dnů přijetí nabídky neodmítne, má se kupní smlouva za uzavřenou s těmito dodatky, výhradami, omezeními a změnami. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito VOP, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 4. Prodávající si po obdržení objednávky kupujícího vyhrazuje právo provést kontrolu identifikačních údajů kupujícího, a to pro jistotu správného dodání objednaného zboží.
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, když se náklady na použití elektronických prostředků řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, pořízení nestandardních velikostí, zakázková výroba, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne.
 6. Prodávající má právo obdrženou objednávku neakceptovat i bez udání důvodu. Po potvrzení objednávky prodávajícím si prodávající vyhrazuje právo stornovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v písemném katalogu výrobků, nebo v katalogu výrobků uvedeném na internetové stránce prodávajícího. O neakceptaci objednávky nebo jejím stornování z důvodu zjevné chyby bude kupující informován telefonicky anebo e-mailem a kupujícímu bude navrženo nejlepší schůdné řešení problému s objednávkou.
 7. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrny z těchto obchodních podmínek.

IV. Cena a platba

 1. Ceny uvedené na webových stránkách www.clinitex.cz jsou uváděny jako konečné, a to až do doby jejich případné změny, a zahrnují DPH v zákonem stanovené výši. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen, a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení. V případě, že objednávka bude obsahovat více jak 25% objednaných kusů měřenkových oděvů, bude celková cena objednávky navýšena o 25%.
 2. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a akceptaci.
 3. Při objednávce zakázkového zboží je kupujícímu vystavena zálohová faktura ve výši 100% z prodejní ceny zboží, se splatnosti 10 dnů od jejího vystavení. O této skutečnosti bude kupující informován před akceptací objednávky. Záloha na tuto objednávku je v celé výši nevratná.
 4. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
 5. V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 14 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.
 6. U kupujícího – podnikatele, který je u prodávajícího registrován jako stálý obchodní partner, může být splatnost kupní ceny za zboží sjednána jinak. V případě prodlení kupujícího - podnikatele se zaplacením kupní ceny nebo její části, je-li zboží dodáno před zaplacením celé kupní ceny, je kupující - podnikatel povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení, který se sjednává ve výši 0,035 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 7. Dnem úhrady kupní ceny se rozumí den připsání finančních prostředků na účet prodávajícího uvedený na vystavené faktuře.
 8. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením byť jen části kupní ceny, je prodávající oprávněn:
  • požadovat u všech dalších dodávek platbu předem (zálohou) nebo v hotovosti při předání,
  • požadovat doplacení kupní ceny o poskytnutou slevu,
  • zastavit veškeré další dodávky až do úplného zaplacení všech peněžitých závazků,
  • odstoupit od smlouvy.

V. Dodání zboží

 1. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle těchto VOP. V případě, že byla kupujícímu vystavena zálohová faktura (čl. IV. odst. 3 VOP) nebo kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od okamžiku úplného zaplacení kupní ceny. Konkrétní dodací lhůty pro každý jednotlivý druh zboží jsou stanoveny v katalogu zboží u každého jednotlivého druhu zboží, přičemž do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího. Pokud kupující se změnou nesouhlasí, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Dodání zboží probíhá v pondělí až pátek od 8:00 do 17:00 hodin nebo dle pravidel stanovenými přepravci zboží. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že se zboží nepodaří i přes tři pokusy doručit kupujícímu. V takovém případě budou případné platby provedené na úhradu kupní ceny neprodleně vráceny kupujícímu.
 3. Přehled možných způsobů úhrad kupní ceny zboží:
  • a. dobírkou (platba hotově řidiči dopravce při předání za zboží, včetně stanoveného poplatku za dobírku). Tento druh platby za zboží nelze uskutečnit v rámci objednávek zakázkového zboží (čl. IV. odst. 3 VOP) a pro objednávky zasílané na Slovensko.
  • b. bankovním převodem z účtu na účet oproti zálohové faktuře.
 4. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku. Kupující, který je spotřebitelem, je rovněž povinen zboží od přepravce převzít, přičemž je mu ze strany prodávajícího doporučen obdobný postup kontroly zboží, aby se předešlo sporům o tom, ke kterému okamžiku vada na zboží vznikla. Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit reklamaci. V případě, že kupující odmítne bez závažného důvodu převzít zboží, má se za to, že zboží bylo převzato dne, kdy k tomuto předání mělo dojít.
 5. V případě, že kupující zboží zaslané k jeho rukám nepřevezme v termínu stanoveném dopravcem a zboží bude z důvodu nedostatku součinnosti kupujícího vráceno zpět prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu manipulační poplatek ve výši 300 Kč, vyjadřující reálné administrativní, pracovní a materiální vícenáklady, spojené s převzetím kupujícím nepřebraného zboží.
 6. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu dodané zboží předáno, jestliže předem v plné výši uhradil sjednanou cenu. V ostatních případech nabývá kupující vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

VI. Záruka

 1. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu uvedenou v záručním listě pokud je v něm uvedena záruka delší. Není-li v katalogu, na webových stránkách www.clinitex.cz či v přiloženém záručním listu uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek pro spotřebitele 24 měsíců a pro ostatní kupující pak v délce uvedené v katalogu, na webových stránkách www.clinitex.cz či v přiloženém záručním listu. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době, začíná běžet nová záruka.
 2. Záruka se se nevztahuje zejména na:
  • vady, které byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením se zbožím, použitím zboží v rozporu s jeho účelem, instrukcemi prodávajícího nebo návodem k němu náležícím, mechanickým poškozením, či živelnými pohromami,
  • vady zboží vzniklé nevhodným způsobem skladování zboží kupujícím.
  • rozměrové vady vzniklé uvedením špatných velikostí v měřenkovém listě nebo objednávce kupujícího.
  • opotřebení způsobené obvyklým užíváním zboží.
 3. O uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží je nutno sepsat zápis o reklamaci, kupující v něm uvede, jak požaduje v rámci možností daných zákonem reklamaci vyřídit. Reklamovaný výrobek musí být při reklamaci předán s vyplněným reklamačním protokolem, který bude na vyžádání zaslán elektronicky. Uplatnit práva z odpovědnosti za vady zboží lze osobně v sídle prodávajícího. Lze také kontaktovat klientské centrum prodávajícího na telefonu +420 603273708, kde kupujícímu operátor poradí jak postupovat. Kupující bere na vědomí, že telefonní hovory na zákaznické lince mohou být v zájmu zvýšení kvality poskytovaných služeb nahrávány, na což bude v rámci vedeného telefonátu vždy prodávajícím předem výslovně upozorněn, a to pouze pro ochranu práv účastníků zákaznického vztahu. Pokračováním v telefonním hovoru na zákaznické lince prodávajícího po upozornění na monitorování hovoru prodávajícím kupující vyslovuje svůj souhlas s nahráváním telefonních hovorů.
 4. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – faktury a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech manuálů, jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě nepředložení záručního listu (faktury) či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm bylo manipulováno, může prodávající reklamaci odmítnout. Při stanovení počátku běhu záruční doby bude vycházet ze své evidence (potvrzený dodací list). Před zasláním zboží na reklamaci se doporučuje závadu nejprve konzultovat.
 5. Podmínky pro poskytnutí záruky a reklamace se dále řídí reklamačním řádem, v platném znění, který je umístěn na webových stránkách prodávajícího www.clinitex.cz a je nedílnou součástí VOP.

VII. Vrácení zboží

 1. Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
  • a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  • b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  • c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
  Prodávající upozorňuje spotřebitele na skutečnost, že nemůže v souladu s ust. § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, odstoupit od smlouvy:
  • a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
  • b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  • c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele;
  • d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázkové zboží dle čl. I odst. 3 VOP);
  • e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  • f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  • g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  • h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
  • i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
  • j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
  • k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby;
  • l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 2. Prodávající upozorňuje kupujícího, že právo odstoupit od smlouvy dle ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem na adresu eshop@clinitex.cz nebo písemně na adresu: CLINITEX s.r.o., Vratimovská 672/42, 718 00, Ostrava - Kunčičky s uvedením čísla objednávky a s údaji uvedenými v kupní smlouvě. Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny doporučuje prodávající kupujícímu zboží vrátit bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním zpět na výdejní místo, kde bylo zboží předáno kupujícímu nebo odesláním na adresu prodávajícího (zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato). Prodávající upozorňuje kupujícího na skutečnost, že v případě odstoupení od smlouvy musí kupující zaslat zboží prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 3. V případě, že spotřebitel využije právo na odstoupení od smlouvy dle ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, musí být zboží vráceno prodejci nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. Vrácené zboží musí být kompletní, včetně veškerého příslušenství a veškerých dokladů, jako jsou záruční listy a manuály, a to včetně dalších případných bonusů obdržených v souvislosti se zakoupením zboží. V případě odstoupení od smlouvy platí, že veškeré náklady spojené s doručením zboží prodávajícímu nese kupující. V zájmu zkvalitňování našich služeb si dovolujeme požádat o uvedení důvodu vrácení zboží. Tato informace však není povinná (zákon ji nevyžaduje), nemá žádný vliv na platnost odstoupení a slouží pouze pro zkvalitnění služeb.
 4. Prodávající upozorňuje spotřebitele na skutečnost, že v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a to i pro případ, kdy toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se zboží nepodaří i přes tři pokusy doručit kupujícímu. Pokud dojde ze shora uvedeného důvodu k odstoupení od kupní smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu uhrazenou kupní cenu po odpočtu manipulačních poplatků dle čl. V odst. 5 VOP.
 6. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo kupujícího (spotřebitele) na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, její výši je však povinen prokázat. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení kupujícího od smlouvy kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a v téže lhůtě vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží a náklady spojené s doručením zboží nakoupeného přes e-shop kupujícímu (dopravné, balné, apod.), dle požadavku kupujícího, buď odesláním peněz na adresu kupujícího, nebo převodem na účet kupujícího (při odstoupení od smlouvy kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny).

VIII. Poučení spotřebitele

 1. Prodávající tímto poskytuje spotřebiteli poučení o skutečnosti, že pro vyřizování jeho případné stížnosti se lze obrátit na mimosoudní orgány dohledu nebo státního dozoru, a to především na Českou obchodní inspekci.
 2. V případě odstoupení od smlouvy odpovídá spotřebitel prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládáním tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 3. Prodávající tímto opakovaně poskytuje spotřebiteli v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. f) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění poučení o skutečnosti, že má právo na odstoupení od smlouvy, mimo případy vymezené v čl. VII. odst. 1 VOP, přičemž vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví nařízení vlády č. 363/2013 Sb., je přílohou těchto VOP a tvoří jejich nedílnou součást.

IX. Vyšší moc

 1. Prodávající neodpovídá za porušení svých povinností založených uzavřenou kupní smlouvou, pokud bylo porušení způsobeno v příčinné souvislosti se zásahem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí takové události (překážky), které nastaly po vzniku závazku, nezávisle na vůli prodávajícího či kupujícího, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné a brání objektivně řádnému či včasnému splnění závazků prodávajícího (např. válečný stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, vyhlášení nouzového stavu, karanténní opatření, zemětřesení, sesuvy půdy, teroristický útok apod.).
 2. Jestliže dojde k porušení smluvních povinností prodávajícího v důsledku zásahu vyšší moci, nebo pokud prodávající důvodně předpokládá, že v důsledku zásahu vyšší moci může dojít k porušení jeho povinností do budoucna, je povinen bez zbytečného odkladu informovat kupujícího o povaze, počátku a konci zásahu vyšší moci a o vlivu vyšší moci na plnění povinností prodávajícího (omezení výroby, omezení v důsledku rozhodnutí orgánů státní moci, překážky na straně zaměstnanců, či jiné překážky s vyšší mocí související, které budou mít vliv provoz výroby prodávajícího nebo možnosti dodání zboží kupujícímu prostřednictvím externích dopravců), a to telefonicky, či písemnou nebo elektronickou formou za využití kupujícím sdělených kontaktních údajů. Informování kupujících lze provést přiměřeným způsobem také hromadně prostřednictvím uveřejnění sdělení na internetových stránkách prodávajícího.
 3. Pokud se dostane prodávající do prodlení s plněním svých smluvních povinností z důvodů jakkoliv souvisejících se zásahem vyšší moci a v příčinné souvislosti s tímto prodlením vznikne kupujícímu škoda nebo jiná újma, dohodly se strany výslovně na tom, že vylučují odpovědnost prodávajícího za škodu nebo jinou újmu, která by kupujícímu v příčinné souvislosti s prodlením prodávajícího vznikla. Prodávající se v případě vzniku překážky zásahem vyšší moci zavazuje provést dle svých možností taková opatření, aby překážky způsobené vyšší mocí byly odstraněny v co nejkratší době.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP společnosti CLINITEX s.r.o. nabývají účinnosti 1.5.2020 a jsou platné do vydání nových Všeobecných obchodních podmínek.